|

|

|

Menu


Algemene voorwaarden la Bergerie


 ARTIKEL 1 DEFINITIES;

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

   

1.1   Activiteiten:door la Bergerie bedrijfsmatig aangeboden diensten, faciliteiten of actieve bezigheden en combinaties daarvan ten behoeve van de Mountainbikevakanties. 

1.2   Vertegenwoordigers van La Bergerie: degenen die uit naam van La Bergerie optreden.

1.3     Opdrachtgevers: natuurlijke personen of rechtspersonen die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluiten met La Bergerie of deelnemen aan of gebruik maken van activiteiten, diensten of faciliteiten van La Bergerie .

1.4     Deelnemers: natuurlijke personen die feitelijk deelnemen aan of gebruik maken van activiteiten.


ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER;

2.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens La Bergerie gedaan, tenzij in een schriftelijke overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen en geaccepteerd.

2.2     De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door de aanmelding voor een van de voorgestelde activiteiten van La Bergerie, door het feitelijk deelnemen aan een activiteit van La Bergerie of een van haar vertegenwoordigers, of door het betalen van het verschuldigde tarief.

2.3     Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met La Bergerie is jegens La Bergerie hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.


ARTIKEL 3 BETALING c.q. ANNULERING DOOR DEELNEMERS;

3.1     25 % van het verschuldigde tarief voordeelname aan activiteiten dient na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor de datum van aanvang van de betreffende activiteit betaald te zijn.

3.2     De deelnemers wordt aangeraden een passende annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.

3.3     De deelnemer kan de overeenkomst annuleren door middel van een mail aan La Bergerie. Bij annulering door de opdrachtgever zijn de deelnemers in ieder geval het volgende verschuldigd aan La Bergerie:

A     Bij annulering tot 56 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteit 10% van het totaal-bedrag.

B     Bij annulering tot 28 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteit 25% van het totaalbedrag.

C     Bij annulering vanaf 28 tot 21 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteit 50% van het totaal-bedrag.

D     Bij annulering vanaf 21 tot 8 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteit 75% van het totaalbedrag.

E     Bij annulering vanaf 8 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteit 100% van het totaalbedrag.

Dit geldt ook indien deelnemers zonder te annuleren niet deelnemen aan de activiteit. De dag van de annulering geldt als datum.


ARTIKEL 4 WIJZIGINGEN DOOR LA BERGERIE;

4.1     De uitvoering van het aangebodene is onder meer afhankelijk van plaatselijke (weers)-omstandigheden.    Vertegenwoordigers van La Bergerie hebben ten allen tijde het recht het programma te wijzigen of te annuleren indien zij van mening zijn dat de situatie dit vereist.

4.2     Bij annulering door La Bergerie wegens te weinig deelnemers en/of vanwege interne oorzaken, hebben deelnemers recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden.


ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN LA BERGERIE;

5.1     La Bergerie is verplicht tot correcte uitvoering van het aangebodene.

5.2     De correctheid van de uitvoering van het aangebodene dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van het land en de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het karakter van de activiteiten en aan de hand van de publicaties en gebruiken van La Bergerie.


ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVERS EN DEELNEMERS;

6.1     Deelnemers zijn verplicht voor of uiterlijk bij aanvang van de activiteit alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie zij de overeenkomst aangaan aan La Bergerie of de vertegenwoordigers van La Bergerie te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteiten. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

6.2     Deelnemers worden geacht voor aanvang van de cursus of de activiteit een adequate reis- en/of ongevallen-verzekering af te sluiten. Deze kan worden afgesloten via een plaatselijke bank of verzekerings-maatschappij.

6.3     Deelnemers met een eigen mountainbike dienen er voor te zorgen dat deze in orde is. Niet veilig bevonden mountainbikes mogen niet worden gebruikt tijdens de tochten.Tijdens de fietsactiviteiten is het dragen van  een goedgekeurde fietshelm verplicht.  Tijdens de fietsactiviteiten dient men de instructies van de dienstdoende gids/ begeleider strikt op te volgen.

6.4     La Bergerie houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

6.5     Indien deelnemers de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer La Bergerie in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke ver-tegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.

6.6     Deelnemers zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de inschatting of zij in voldoende conditie zijn om des-betreffende activiteiten te beoefenen.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID VAN LA BERGERIE;

7.1     Deelname aan activiteiten geschiedt volledig voor risico van opdrachtgevers en/of deel-nemers. La Bergerie en haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die  opdrachtgevers en/of deelnemers lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van
aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

7.2     La Bergerie en haar vertegenwoordigers zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemers, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument of verzekering, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies.

7.3     Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van La Bergerie en die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan La Bergerie kunnen worden toegerekend.

7.4     De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van La Bergerie, betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

7.5     Indien zich bij de uitvoering van een activiteit onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van La Bergerie leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door La Bergerie gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.


ARTIKEL 8 KLACHTEN;

8.1     Indien deelnemers een tekortkoming in de uitvoering van het aangebodene constateren, dienen zij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan La Bergerie of diens vertegenwoordiger ter plekke.

8.2     Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij La Bergerie.

8.3     Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding.        

Print Friendly, PDF & Email

Top